Boxer

April 07, 2012

Boxer

Boxer

Julia Dzwonkoski & Kye Potter, Boxer, 2005
Oil on canvas, 57” x 46.5”